202010mrt

Jaarverslag 2019 Incluzio Leiderdorp

202010mrt

Klik hier voor de resultaten van het eerste jaar Incluzio in Leiderdorp.

Het eerste jaar zit erop voor de maatschappelijke organisatie, Incluzio Leiderdorp. 1270 Leiderdorpers zijn individueel ondersteund door een sociaal werker. Ruim 170 vrijwilligers hebben zich aan Incluzio verbonden. Activiteiten van organisaties die tot 2019 het welzijnswerk deden zijn grotendeels doorgezet. Samen met bewoners en partners zijn nieuwe initiatieven opgezet die bijdragen aan het welzijn van Leiderdorpers. Initiatieven die zorgen voor sociale contacten, vitaler maken, mantelzorgers ontlasten, zorgen voor zingeving en waarbij mensen hun talenten verder kunnen ontwikkelen.


Ondersteuning gecontinueerd en meer in samenhang georganiseerd

Incluzio startte in 2019 als nieuwe welzijnsorganisatie in Leiderdorp en nam taken over van ruim 20 verschillende organisaties. Incluzio heeft alles op alles gezet om de overgang met respect en zorgvuldigheid aan te vliegen. Doordat er gewerkt wordt vanuit één team is er meer samenhang in de ondersteuning voor inwoners. Incluzio kijkt eerst wat mensen zelf kunnen, of met hun sociale netwerk. Lukt het dan niet om de juiste oplossing te vinden voor een hulpvraag? Pas dan wordt gekeken of een algemene voorzieningen kan worden ingezet of dat er een Wmo indicatie nodig is.

Het belang van samenwerken
Programmaleider Janine de Vries blikt terug en vooruit: ‘Met de meeste samenwerkingspartners werden de lijnen in 2019 steeds korter. Zo werden onze jongerencoaches meer aangehaakt bij het jeugd en gezinsteam. En de huisartspraktijken verwezen steeds meer door naar ons nieuwe dagbestedingsprogramma Dagactief. Ik ben ervan overtuigd dat we deze korte lijnen blijven benutten. In 2020 willen we meer gericht op de lange termijn een aantal ontwikkelopgaven samen met partners en inwoners oppakken, bijvoorbeeld op het gebied van dementie en eenzaamheid.’

Er kan zoveel meer: ontwikkelen, leren en verbeteren
Een resultaat waar Incluzio nog verbetering in moet boeken is het stapsgewijs overbrengen van ‘Wmo indicaties begeleiding’ vanuit andere zorgaanbieders naar Incluzio. Incluzio heeft van de gemeente namelijk de opdracht om nog meer inwoners , zonder indicatieproces, individuele begeleiding te geven. In 2019 hebben de sociaal werkers van Incluzio in totaal aan ruim 1270 inwoners individuele begeleiding geboden. In 2020 wordt ingezet op het collectiveren van een deel van deze ondersteuning. Dit betekent dat Incluzio een aantal inwoners die zij nu nog vooral individueel begeleid, meer gaat begeleiden als groep. Bijvoorbeeld door het bieden van trainingen en door het opzetten van Buurtcirkels voor mensen die psychisch soms vastlopen.